JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Usmrtenie spoločenského zvieraťa bez primeraného dôvodu | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Usmrtenie spoločenského zvieraťa bez primeraného dôvodu


Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na zákone číslo 117/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

Ten s účinnosťou od 1. mája 2023 zavádza nový trestný čin usmrtenie spoločenského zvieraťa bez primeraného dôvodu.

Cieľom novej právnej úpravy je predovšetkým upraviť trestnú zodpovednosť fyzických osôb, ktoré usmrtia spoločenské zviera – psa a mačku za účelom ich ďalšieho spracovania a získania produktov z nich, najmä mäsa, masti, kože, kožušiny a pod., a to v prípadoch, kedy neboli splnené zákonné dôvody k usmrteniu zvieraťa podľa § 22 ods. 5 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Zákon reaguje na zistenia orgánov činných v trestnom konaní, kedy predchádzajúca právna úprava Trestného zákona síce umožňovala trestne stíhať páchateľa za týranie, resp. utýranie zvieraťa, neriešila však prípady, kedy páchateľ s protiprávne usmrteným spoločenským zvieraťom (psom a mačkou) ďalej nakladal, a to na účely spracovania jeho ostatkov. 

Takéto konanie je nežiadúci jav, ktorý musí byť eliminovaný, no podľa predchádzajúcej právnej úpravy ho z trestnoprávneho hľadiska nebolo možné, bez splnenia ďalších znakov skutkovej podstaty, podradiť pod trestný čin týrania zvierat v zmysle ust. § 305a Trestného zákona. 

Takéto konanie sa posudzovalo „len“ ako podozrenie z  priestupku podľa § 48 ods. 5 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Predmetný zákon v jeho ďalšej časti reaguje aj na potrebu zabezpečenia zvýšenej trestnoprávnej ochrany zvierat, ktoré sú používané na liečebné, športové alebo rekreačné účely. Odhliadnuc od toho, že v právnom poriadku Slovenskej republiky má zviera postavenie živého tvora, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami, vyššiu právnu ochranu je mu dôvodné poskytovať najmä vtedy, ak plní také úlohy, ktoré slúžia na duševný rozvoj človeka. Z praxe možno poukázať na aktivity, kde sa ľudia v súčinnosti so zvieraťom, najmä psom, mačkou, či koňom, venujú rôznym aktivitám, napr. hipoterapii, felinoterapii, agroturistike a pod.

Majúc na zreteli túto skutočnosť sa preto doplnil do ust. § 305a ods.  2 písm.  c) Trestného zákona, v rámci kvalifikačných pojmov, aj znak spáchania činu na zvierati používanom na liečebné, športové alebo rekreačné účely, nakoľko je zrejmý záujem spoločnosti na zvýšenej ochrane zvierat využívaných na tieto konkrétne účely, a to pred ich prípadným týraním, resp. utýraním.