JUDr. Zuzana Juhaniaková

Odborné články

Odborné články na vybrané právne problémy | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Naši špecializovaní právnici prinášajú odborné články na vybrané právne problémy, ktoré obsahujú cenné rady a typy pre podnikateľov aj fyzické osoby. Ak máte záujem o zasielanie aktuálnych publikácií a bulletinov, kontaktuje nás na office@legaladvisory.sk.

Zákonom č. 390/2019 Z. z. bola pre osoby zapísané v obchodnom registri upravená osobitná povinnosť spočívajúca v zosúladení (doplnení) zapisovaných údajov (identifikačných údajov) o spoločníkoch, štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristoch, členoch dozorného orgánu, likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch, vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb.
Čítať viac

Delené pracovné miesto je pracovné miesto, na ktorom si zamestnanci v pracovnom pomere na kratší pracovný čas sami medzi sebou rozvrhnú pracovný čas a pracovnú náplň pripadajúcu na toto pracovné miesto.
Čítať viac

Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ak Zákonník práce neustanovuje inak. V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktoré ustanovuje Zákonník práce.
Čítať viac

Peňažné nároky zamestnanca jeho smrťou nezanikajú
Čítať viac

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov možno zabezpečiť dohodou o zrážkach zo mzdy, ručením alebo zriadením záložného práva.
Čítať viac

Zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa.
Čítať viac

V pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony za zamestnávateľa, ktorý je právnická osoba, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu; zamestnávateľ, ktorý je fyzická osoba, koná osobne.
Čítať viac

Práva zamestnanca sú vo všeobecnej rovine upravené zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníkom práce v znení neskorších predpisov.
Čítať viac

Vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom, ak je určené. Súpisné a orientačné číslo budov (bytových aj nebytových) určuje, mení a ruší miestne príslušná obec v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Čítať viac

Postup nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku prevodom upravuje zákon NR SR č. 140/2014 Z. z.o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čítať viac

 1 2 3 >  »