JUDr. Zuzana Juhaniaková

Odborné články

Spoločnosť v kríze | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Naši špecializovaní právnici prinášajú odborné články na vybrané právne problémy, ktoré obsahujú cenné rady a typy pre podnikateľov aj fyzické osoby. Ak máte záujem o zasielanie aktuálnych publikácií a bulletinov, kontaktuje nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky články

Spoločnosť v kríze

 

Zákonom č. 87/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony („novela Obchodného zákonníka“) bol do právneho poriadku Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. januára 2016 zavedený nový právny inštitút – spoločnosť v kríze.

Novela Obchodného zákonníka zavádzajúca inštitút spoločnosť v kríze bola prijatá v skrátenom legislatívnom konaní ako reakcia na aktuálne problémy s poškodzovaním veriteľov v rámci konkurzného a reštrukturalizačného konania na Slovensku. Novela Obchodného zákonníka prináša viacero dôležitých zmien.

Ustanovenia o spoločnosti v kríze sa budú vzťahovať len na spoločnosť s ručením obmedzeným, akciovú spoločnosť a komanditnú spoločnosť, ktorej komplementárom nie je žiadna fyzická osoba. Spoločnosťou v kríze nemôžu byť banky, poisťovne, správcovské spoločnosti a podobné finančné inštitúcie.

Na posúdenie toho, kedy sa na spoločnosť vzťahujú tieto nové pravidlá, je dôležité určenie, či sa spoločnosť nachádza v kríze alebo nie. Základným zdrojom informácií na tento účel bude účtovníctvo spoločnosti.

Čo znamená, že spoločnosť je v kríze?

Zámerom novely Obchodného zákonníka zavádzajúceho inštitút spoločnosť v kríze je posilnenie ochrany veriteľov a zvýšenie miery zodpovednosti vlastníkov za podnikanie. Má sa tak stať tým, že úver alebo obdobné plnenia napríklad od spoločníkov, členov štatutárnych alebo dozorných orgánov a iných osôb zúčastnených na riadení spoločnosti, ktoré sa poskytnú spoločnosti v kríze, sa budú uspokojovať až po uspokojení nárokov bežných veriteľov. Nové ustanovenia Obchodného zákonníka o spoločnosti v kríze nadobudnú účinnosť od 1. januára 2016. Pri posúdení, či sa spoločnosť nachádza v kríze sa bude vychádzať z jej účtovníctva.

Kedy je spoločnosť v kríze?

Podľa novely Obchodného zákonníka je spoločnosť v kríze, ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí. Úpadok spoločnosti je upravený v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov. Spoločnosť je v úpadku, ak je platobne neschopná alebo predlžená. Platobne neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo podľa Zákona o účtovníctve, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku.

Spoločnosti hrozí úpadok vtedy, ak pomer jej vlastného imania a záväzkov je menej ako 8 ku 100 (hodnota vlastného imania / hodnota záväzkov < 0,08).

Podľa prechodných ustanovení sa pomer 8 ku 100 použije až od roku 2018. Dovtedy budú pravidlá ešte benevolentnejšie. V roku 2016 bude na posúdenie hroziaceho úpadku rozhodujúci pomer vlastného imania a záväzkov 4 ku 100 a v roku 2017 pomer 6 ku 100.

Čo je plnenie nahradzujúce vlastné zdroje?

Za plnenie nahradzujúce vlastné zdroje jej financovania sa považuje úver alebo obdobné plnenie, ktoré mu hospodársky zodpovedá, poskytnuté spoločnosti v kríze. Za plnenie nahradzujúce vlastné zdroje jej financovania sa považuje aj plnenie poskytnuté spoločnosti pred krízou, ktorého splatnosť bola počas krízy odložená, alebo predĺžená.

Za plnenie nahradzujúce vlastné zdroje sa považuje plnenie, ktoré poskytne:

a) člen štatutárneho orgánu, zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, prokurista, vedúci organizačnej zložky podniku, člen dozornej rady,

b) ten, kto má priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 5 % na základnom imaní spoločnosti alebo hlasovacích právach v spoločnosti alebo má možnosť uplatňovať vplyv na riadenie spoločnosti, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu,

c) tichý spoločník,

d) osoba blízka* osobám podľa písmen a), b) alebo c),

e) osoba konajúca na účet osôb podľa písmen a), b) alebo c).

Za plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje bude považované aj také plnenie, ktoré bolo poskytnuté osobou, pri ktorej nie je možné zistiť konečného užívateľa výhod (schránkové spoločnosti), ak táto osoba sama nepreukáže, že nie je osobou podľa predchádzajúceho odseku.

*Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Čo nie je plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje?

Plnením nahradzujúcim vlastné zdroje nie je:

a) plnenie alebo zábezpeka poskytnutá spoločnosti počas krízy za účelom jej prekonania podľa reštrukturalizačného plánu,

b) poskytnutie peňažných prostriedkov spoločnosti na dobu nepresahujúcu 60 dní; to neplatí, ak sú poskytnuté opakovane,

c) odklad splatnosti záväzku z dodania tovaru alebo poskytnutia služby na dobu nepresahujúcu šesť mesiacov; to neplatí, ak je odklad poskytnutý spoločnosti opakovane,

d) bezodplatné poskytnutie veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty spoločnosti.

Zákaz vrátenia plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje

Počas obdobia, kedy sa spoločnosť nachádza v kríze, bude mať táto spoločnosť zakázané vrátiť plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje, vrátane ich príslušenstva (úrokov) a zmluvných pokút. Uvedený zákaz platí aj vtedy, ak by spoločnosť v kríze nebola, ale v dôsledku vrátenia plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje by sa do krízy dostala. Tieto plnenia budú týmto ustanovením de facto rekvalifikované na podriadené záväzky spoločnosti a títo veritelia budú môcť byť uspokojovaní až vtedy, keď spoločnosť krízu prekoná.

Ak spoločnosť poruší zákaz vrátenia plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje, bude povinná vrátiť hodnotu plnenia poskytnutého v rozpore so zákonom. To platí rovnako aj vtedy, ak k takémuto poskytnutiu došlo započítaním, speňažením zálohu, exekúciou alebo obdobným spôsobom. Členovia štatutárneho orgánu, ktorí vykonávali funkciu v čase poskytnutia plnenia v rozpore so zákazom, ručia spoločne a nerozdielne za jeho vrátenie. Spolu s nimi ručia tí, ktorí vykonávali funkciu člena štatutárneho orgánu v období, v ktorom spoločnosť nárok na vrátenie plnenia neuplatňovala, a o tejto povinnosti s prihliadnutím na všetky okolnosti vedeli alebo mohli vedieť.

Zabezpečenie záväzkov nahradzujúce vlastné zdroje

Ak osoba, od ktorej by sa poskytnuté plnenie považovalo za plnenie nahradzujúce vlastné zdroje, počas krízy zabezpečí záväzok spoločnosti voči veriteľovi ručením, zálohom alebo inou zábezpekou, môže sa veriteľ uspokojiť z takejto zábezpeky bez toho, aby svoje právo musel najprv uplatňovať voči spoločnosti. Ak zaviazaný zo zábezpeky splní záväzok za spoločnosť, nemôže mu byť z toho dôvodu poskytnutá náhrada, ak je spoločnosť v kríze, alebo ak by sa v dôsledku toho do krízy dostala.