JUDr. Zuzana Juhaniaková

Odborné články

Poskytnutie úveru spoločnosti s ručením obmedzeným spoločníkom | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Naši špecializovaní právnici prinášajú odborné články na vybrané právne problémy, ktoré obsahujú cenné rady a typy pre podnikateľov aj fyzické osoby. Ak máte záujem o zasielanie aktuálnych publikácií a bulletinov, kontaktuje nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky články

Poskytnutie úveru spoločnosti s ručením obmedzeným spoločníkom

 

Zákonom č. 87/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela Obchodného zákonníka“) sa zavádza nová forma financovania chodu obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným.

Podľa platného právneho stavu sa spoločník s ručením obmedzeným podieľa na spoločnosti s ručením obmedzeným 1. peňažným vkladom v určenej výške, ktorú môže počas života spoločnosti s ručením obmedzeným zvyšovať.

Podľa platného znenia Obchodného zákonníka môže spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným tiež prispieť na chod spoločnosti inou formou ako vkladom do základného imania. Ide o 2. peňažné plnenie nad výšku vkladu spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným. Umožňuje to § 121 ods. 1 Obchodného zákonníka. Predpokladom však je, že spoločnosť s ručením obmedzeným je v kríze a peňažné prostriedky takto vložené sa použili na krytie strát spoločnosti. Výška takéhoto peňažného plnenia bola zákonom limitovaná. Spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným môže prispieť na úhradu strát spoločnosti maximálne do výšky polovice základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným. Takto poskytnuté peňažné plnenie sa nezapočítava na vklad spoločníka do základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným.

Novelou Obchodného zákonníka sa popri príplatkovej povinnosti spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným na krytie strát spoločnosti zaviedla možnosť spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným 3. poskytnúť spoločnosti úver alebo obdobné plnenie, ktoré mu hospodársky zodpovedá. Novela Obchodného zákonníka tak výslovne upravila možnosť dlhového financovania („debt financing“) spoločnosti s ručením obmedzeným. Takéto dlhové financovanie by malo prebiehať transparentne, a preto ho spoločnosti nebude možné poskytnúť finančnými prostriedkami v hotovosti. Poskytnutie úveru alebo obdobného plnenia, ktoré mu hospodársky zodpovedá spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným nemá vplyv na výšku vkladu spoločníka do základného imania spoločnosti.

Úver alebo obdobné plnenie, ktoré mu hospodársky zodpovedá môžu spoločnosti poskytnúť aj ďalšie osoby uvedené v § 67a ods. 2 Obchodného zákonníka. Menovite ide o nasledujúce osoby:

a) člen štatutárneho orgánu, zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, prokurista, vedúci organizačnej zložky podniku, člen dozornej rady,

b) ten, kto má priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 5 % na základnom imaní spoločnosti alebo hlasovacích právach v spoločnosti alebo má možnosť uplatňovať vplyv na riadenie spoločnosti, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu,

c) tichý spoločník,

d) osoba blízka osobám podľa písmen a), b) alebo c),

e) osoba konajúca na účet osôb podľa písmen a), b) alebo c).

Novela Obchodného zákonníka, ktorá zaviedla možnosť poskytnutia úveru alebo obdobného plnenia, ktoré mu hospodársky zodpovedá, nadobudla účinnosť dňom 29. apríla 2015.