JUDr. Zuzana Juhaniaková

Odborné články

Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností advokátom | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Naši špecializovaní právnici prinášajú odborné články na vybrané právne problémy, ktoré obsahujú cenné rady a typy pre podnikateľov aj fyzické osoby. Ak máte záujem o zasielanie aktuálnych publikácií a bulletinov, kontaktuje nás na office@legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky články

Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností

Pre našich klientov poskytujeme službu autorizácie zmlúv o prevode nehnuteľností. Autorizáciou zmluvy je spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody. Autorizácia zmluvy sa potvrdzuje doložkou o autorizácii, ktorá sa pripojí ku zmluve.

Výhodou autorizácie zmluvy o prevode nehnuteľnosti je:

  • rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu už do 20 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad,
  • vybavenie všetkých úkonov potrebných k prevodu nehnuteľností priamo u advokáta bez potreby návštevy notára alebo správy katastra,
  • ušetrené poplatky u notára za overenie podpisov na zmluve,
  • vyhotovenie podania na príslušnú správu katastra advokátom a zabezpečenie jeho doručenia,
  • úspora katastrálnych poplatkov o 50% pri podaní návrhov na vklad elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom
  • odborné spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti advokátom, t.j. eliminácia prípadov nepovolenia vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúcich,
  • ochrana účastníkov zmluvy pred zneužitím totožnosti či už na strane nadobúdateľa alebo prevodcu.